Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος: η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2023

Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και υλοποιεί τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στη δήλωση MedFish4Ever και στη δήλωση της Σόφιας . Αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να καταστήσει βιώσιμη την αλιεία σε αυτές τις δύο θαλάσσιες λεκάνες, σύμφωνα με τη στρατηγική της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) για το 2030 , η οποία είναι η περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας που είναι αρμόδια για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6134/IP_22_6134_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο