Νέοι κανόνες φορολογικής διαφάνειας θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ρίξουν φως στον τομέα των κρυπτοστοιχείων

light on the crypto asset sector

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ ενέκριναν νέους κανόνες φορολογικής διαφάνειας για όλους τους παρόχους κρυπτοστοιχείων που εδρεύουν στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι επικαιροποιούν την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ8), συμπληρώνουν τον κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA) και τον κανονισμό για τις μεταφορές χρηματικών ποσών (TFR), και συνάδουν πλήρως με την πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ σχετικά με το πλαίσιο αναφοράς κρυπτοστοιχείων.

Η δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση είναι καίριας σημασίας για την άντληση εσόδων που θα χρηματοδοτήσουν δημόσιες επενδύσεις και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον εντός του οποίου είναι δυνατή η άνθηση της καινοτομίας. Ωστόσο, οι φορολογικές αρχές δεν διαθέτουν επί του παρόντος τις αναγκαίες πληροφορίες για την παρακολούθηση των εσόδων που προέρχονται από τη χρήση κρυπτοστοιχείων, τα οποία πολύ συχνά αποτελούν αντικείμενο διασυνοριακών συναλλαγών. Αυτό το γεγονός περιορίζει σημαντικά την ικανότητα των φορολογικών αρχών να διασφαλίζουν ότι οι σχετικοί φόροι καταβάλλονται αποτελεσματικά και δίκαια, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι πολίτες να χάνουν σημαντικά φορολογικά έσοδα.

Η οδηγία θα βελτιώσει την ικανότητα των κρατών μελών να εντοπίζουν και να καταπολεμούν τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, απαιτώντας απ’ όλους τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εδρεύουν στην ΕΕ, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, να αναφέρουν τις συναλλαγές πελατών που διαμένουν στην ΕΕ. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας επεκτάθηκε σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις της, ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά το ηλεκτρονικό χρήμα και τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών, καθώς και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις τις οποίες χρησιμοποιούν φυσικά πρόσωπα.

Με τον κανονισμό MiCA και την επικαιροποίηση των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οδηγία παρέχει ένα ολοκληρωμένο και διαφανές νομοθετικό πλαίσιο για την ΕΕ, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ασφάλεια δικαίου, δίκαιη φορολόγηση και τη δημιουργία ενός ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5067/MEX_23_5067_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο