Νερό: Τίθενται σε εφαρμογή νέα κοινά πρότυπα ποιότητας της ΕΕ για τη βελτίωση της χρήσης επεξεργασμένων υδάτων στην άρδευση

Water reuse New EU rules to improve access to safe irrigation

Τίθενται σε εφαρμογή σχεδόν σε όλη την ΕΕ νέα πρότυπα για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων στη γεωργική άρδευση, μέσω του κανονισμού για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Ο κανονισμός καθορίζει κοινές ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας των υδάτων για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στη γεωργική άρδευση, ώστε να διευκολυνθεί η υιοθέτηση αυτής της πρακτικής. Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και θα βοηθήσουν τους γεωργούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερες πηγές ασφαλούς νερού για άρδευση, οι οποίες, δεδομένων των επαναλαμβανόμενων ξηρασιών, είναι άκρως σημαντικές. Οι κανόνες αυτοί θα συμβάλουν επίσης στη διατήρηση των υδάτινων πόρων που είναι απαραίτητοι για τα υδάτινα και τα χερσαία οικοσυστήματα. Οι κανόνες θα εφαρμόζονται πλέον σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από εκείνα που έχουν αποφασίσει να κάνουν χρήση κανονιστικής ρήτρας εξαίρεσης (βλ. στον χάρτη πού επιτρέπεται και πού δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων).

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Το νερό είναι ένας πολύτιμος πόρος που σπανίζει όλο και περισσότερο. Καθώς επαναχρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο άλλα υλικά και σπάνιες πρώτες ύλες, τα αστικά λύματα μπορούν να υποβληθούν επιτυχώς σε επεξεργασία με τις διαθέσιμες τεχνολογίες. Αυτό προσφέρει πολλές δυνατότητες στους γεωργούς που μπορούν να χρησιμοποιούν το εν λόγω ανακτημένο νερό με ασφάλεια στην άρδευση. Με αυτά τα νέα πρότυπα, οι καταναλωτές και οι γεωργοί μπορούν να εμπιστεύονται την ποιότητα και την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων που αρδεύονται με ανακτημένο νερό.»

Ενώ η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε ορισμένα κράτη μέλη και σε άλλα μέρη του κόσμου, μόνο το 2,4% του συνόλου των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων ανακτάται και επαναχρησιμοποιείται στην ΕΕ. Οι ποσότητες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, καθώς ορισμένα κράτη μέλη επαναχρησιμοποιούν έως και το 89% των επεξεργασμένων λυμάτων, ενώ τα περισσότερα τα χρησιμοποιούν ελάχιστα ή καθόλου.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τόσο το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία όσο και η νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αναφέρονται στην ευρύτερη χρήση επεξεργασμένων λυμάτων ως τρόπο ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες πιέσεις που ασκούνται στους υδάτινους πόρους. Η πρακτική αυτή συνάδει επίσης με το θεματολόγιο δράσης για τα ύδατα που εγκρίθηκε στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το νερό το 2023, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση σε επαρκή ύδατα καλής ποιότητας και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3524/MEX_23_3524_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση : https://environment.ec.europa.eu/news/water-reuse-new-eu-rules-improve-access-safe-irrigation-2023-06-26_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο