Ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα αρχίζει να εφαρμόζεται στη μεταβατική του φάση από την 1η Οκτωβρίου: η Επιτροπή διεξάγει διαβούλευση σχετικά με τις υποχρεώσεις δήλωσης

carbon border adjustment mechanism

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ) κατά τη μεταβατική του φάση, η οποία αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους και λήγει στα τέλη του 2025. Το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού που δημοσιεύθηκε περιγράφει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις δήλωσης και τις πληροφορίες που ζητούνται από τους ενωσιακούς εισαγωγείς εμπορευμάτων που καλύπτονται από τον ΜΣΠΑ, καθώς και την προσωρινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ενσωματωμένων εκπομπών που εκλύονται κατά τη διαδικασία παραγωγής των εμπορευμάτων αυτών.

Κατά τη μεταβατική φάση του ΜΣΠΑ, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να δηλώνουν μόνο τις ενσωματωμένες εκπομπές των εισαγωγών τους που υπόκεινται στον μηχανισμό, χωρίς να καταβάλλουν χρηματοοικονομική προσαρμογή. Έτσι θα δοθεί χρόνος στις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν και να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να τελειοποιηθεί η τελική μεθοδολογία έως το 2026. Στόχος της μεταβατικής περιόδου είναι η συλλογή δεδομένων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της μορφής του ΜΣΠΑ ενόψει της τελικής του φάσης από το 2026 και έπειτα.

Η δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και οι παρατηρήσεις των επιχειρήσεων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και του ευρέος κοινού είναι ευπρόσδεκτες έως τις 11 Ιουλίου. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να επικεντρώσουν τις παρατηρήσεις τους στους ειδικούς κανόνες εφαρμογής που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νομοθετήματος και όχι στον ίδιο τον κανονισμό ΜΣΠΑ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3241/MEX_23_3241_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_3243/IP_23_3243_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο