Οι νέοι κανόνες της ταξινομίας για την υποχρέωση γνωστοποίησης θα αυξήσουν τη διαφάνεια των παραγόντων της χρηματοπιστωτικής αγοράς στους τομείς του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε τα τεχνικά πρότυπα που πρέπει να χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την αειφορία στο πλαίσιο του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR). Οι τροποποιήσεις αυτές θα διασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις επενδύσεις σε τομείς και υποτομείς της οικονομίας που καλύπτονται από την ταξινομία της ΕΕ και συμμορφώνονται με αυτήν, επιτρέποντας στους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της για τη διασφάλιση της συνοχής και της συνέπειας σε ολόκληρο το πλαίσιο της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ο σημερινός τροποποιημένος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα απαιτεί από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές να γνωστοποιούν επίσης με απλό γράφημα τον βαθμό στον οποίο τα χαρτοφυλάκιά τους είναι εκτεθειμένα σε σύμφωνες με την ταξινομία δραστηριότητες που σχετίζονται με το φυσικό αέριο και τα πυρηνικά, όπως ορίζεται στη συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για το κλίμα.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Στις αρχές του 2022 συμπεριλάβαμε το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια ως μεταβατικές δραστηριότητες στην ταξινομία της βιώσιμης χρηματοδότησης, σε περιορισμένο αριθμό περιστάσεων και υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα στην ταξινομία της ΕΕ, πολλώ δε μάλλον στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, αλλά το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια μπορούν να συμβάλουν στην πορεία μας προς το μηδενικό ισοζύγιο στο πλαίσιο αυτής της ενεργειακής μετάβασης. Με τους σημερινούς κανόνες, ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα πρέπει να παρέχει πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τον βαθμό βιωσιμότητας των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, ενώ απαιτείται πρόσθετη διαφάνεια για επενδύσεις που περιλαμβάνουν φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια.»

Οι απαιτήσεις θα διαβιβαστούν πλέον επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες για να εξετάσουν την πράξη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6484/MEX_22_6484_EN.pdf

Ο επικαιροποιημένος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός είναι διαθέσιμος εδώ : https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/disclosures/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο