Παράρτημα στο δελτίο τύπου #EULife22 — Συνοπτικές περιλήψεις έργων

new LIFE projects

Ελλάδα
– Φύση και βιοποικιλότητα
Διατήρηση ειδών προτεραιότητας θαλάσσιων μεγαουριών στην Ελλάδα και την Ιταλία (LIFE MareNatura)
Το Ελληνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και οι εταίροι του έχουν ως στόχο την ανάπτυξη εργαλείων μετριασμού για εννέα από τα πλέον απειλούμενα είδη θαλάσσιων πτηνών, θαλάσσιων χελωνών και θαλάσσιων θηλαστικών προτεραιότητας της ΕΕ. Το έργο θα υλοποιηθεί σε 44 τόπους του έργου Natura 2000 που φιλοξενούν τα περίγραμμα των στοχευόμενων πληθυσμών ειδών. Το έργο περιλαμβάνει ευρεία κοινοπραξία έμπειρων φορέων, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη βιώσιμη και αποτελεσματική διατήρηση των στοχευόμενων ειδών και των θαλάσσιων οικοτόπων τους.
Περίληψη του έργου

Περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων
Μια ολιστική προσέγγιση για την επιτόπια επεξεργασία των νοσοκομειακών λυμάτων (Hippocrates)
Ο Έλληνας συντονιστής του έργου και οι εταίροι του αποσκοπούν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος των Ιπποκρατών, ενός συνδυασμού τεσσάρων οικολογικών τεχνολογιών, όσον αφορά την απομάκρυνση των ρύπων από τα νοσοκομειακά λύματα. Οι εν λόγω προσμείξεις συνιστούν σημαντικές απειλές για την ανθρώπινη υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Το σύστημα, το οποίο έχει επιτύχει σε πιλοτική κλίμακα, θα δοκιμαστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες.
Περίληψη του έργου

LIFE GREEN εμπορευματικές μεταφορές (LIFE GYF)
Η χρήση βιώσιμων και καινοτόμων μέσων μεταφοράς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα του αέρα στα αστικά περιβάλλοντα. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμου πλατφόρμας για την πράσινη παράδοση αγαθών. Η πλατφόρμα θα σχεδιαστεί με ανταγωνιστικούς όρους για τις ΜΜΕ και τους ιδιώτες με στόχο τη μείωση των εκπομπών που παράγονται από τις υπηρεσίες παράδοσης.
Περίληψη του έργου

— Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
Αξιοποίηση αναερόβιων χωνευμάτων σε βιολιπάσματα για φιλική προς το κλίμα γεωργία (ΔΗΜΗΤΡΑ)
Η κοινοπραξία εταίρων από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και την Πολωνία εξετάζει τη βελτίωση της βιωσιμότητας των πρακτικών γεωργικής διαχείρισης και την αξιοποίηση της παραγωγής λιπασμάτων βιολογικής προέλευσης υψηλότερης αξίας. Δύο DEMO θα εγκατασταθούν στην Ιταλία και την Ελλάδα για να καταδείξουν τις προτεινόμενες τεχνολογικές λύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Οι τεχνολογίες αυτές για το χώνευμα βιοαερίου θα αποφέρουν οφέλη επωφελή για όλους για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τις αποδόσεις των καλλιεργειών και την κερδοφορία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Περίληψη του έργου

– Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας
Επιτάχυνση της ενεργειακά αποδοτικής και βιώσιμης ανακαίνισης του δημόσιου κτιριακού αποθέματος στην πόλη της Αθήνας (Κύμα Αθηνών)
Η ΕΕ τόνισε τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας, της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για τα κτίρια. Η ελληνική νεοφυής επιχείρηση πίσω από το έργο αυτό βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα των δημόσιων κτιρίων της Αθήνας μέσω ενός συνδυασμού δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Ο συνολικός τους στόχος αντιστοιχεί πλήρως στη συμμετοχή της Αθήνας στην αποστολή της ΕΕ για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030.
Περίληψη του έργου

Στήριξη της υλοποίησης έξυπνης χρηματοδότησης για την ενεργειακή ανακαίνιση υφιστάμενων ιδιωτικών και/ή δημόσιων κτιρίων, επενδύσεις σε ΜΜΕ και στον τριτογενή τομέα (επέκταση SMAFIN)
Οι εταίροι του έργου υποστηρίζουν την έξυπνη χρηματοδότηση για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του τριτογενούς τομέα και των ΜΜΕ. Βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες, καλύπτοντας τα κενά και απασχολώντας θεματικές ομάδες εργασίας. Θα δρομολογήσουν διακρατικά εργαστήρια για τη μεταφορά γνώσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης και τη διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών θα βελτιώσει τα μέτρα πολιτικής, θα αναπτύξει νέα χρηματοδοτικά μέσα και θα στηρίξει επενδυτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας.
Περίληψη του έργου

Στήριξη των μικρών δήμων προς την ενεργειακή μετάβαση (LIFE-SMART)
Η ομάδα που διευθύνει το έργο LIFE-SMART αποσκοπεί στην αύξηση της τεχνικής και οργανωτικής ικανότητας 22 μικρών δημόσιων διοικήσεων σε πέντε περιφέρειες και χώρες στόχους. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι οποίες εφαρμόζουν τα οικεία σχέδια ενεργειακής μετάβασης μέσω κοινής προσέγγισης. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει διάφορες συνιστώσες, μεταξύ άλλων τον καθορισμό διαδημοτικών διαδρομών μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας στις πέντε περιοχές-στόχους.
Περίληψη του έργου

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_5737/QANDA_23_5737_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο