Πολιτικές κατευθύνσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ευημερία, η ανταγωνιστικότητα, η δικαιοσύνη και η ανθεκτικότητα της ΕΕ

Policy guidance under the European Semester

Η Επιτροπή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εαρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2023 για την οικοδόμηση μιας εύρωστης και ανθεκτικής στις μελλοντικές εξελίξεις οικονομίας που θα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία για όλους απέναντι σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις. Αυτό απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλους τους τομείς πολιτικής: προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, παραγωγικότητα, δικαιοσύνη και μακροοικονομική σταθερότητα. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο παρέχει το πλαίσιο συντονισμού των πολιτικών για τον σκοπό αυτό, ενσωματώνοντας την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) και των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής. Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου παρέχει επίσης επικαιροποιημένες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέλη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2872/IP_23_2872_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο