Προς την επόμενη τεχνολογική μετάβαση: η Επιτροπή παρουσιάζει στρατηγική της ΕΕ για την ανάληψη ηγετικής θέσης στο Web 4.0 και στους εικονικούς κόσμους

EU strategy to lead on Web and virtual worlds

Η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα στρατηγική σχετικά με το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους, η οποία έχει ως στόχο την καθοδήγηση της επόμενης τεχνολογικής μετάβασης και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, ασφαλούς, αξιόπιστου, δίκαιου και συμπεριληπτικού ψηφιακού περιβάλλοντος για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις της ΕΕ.

Το διαδίκτυο εξελίσσεται με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό.  Πέρα από την τρίτη γενιά του διαδικτύου —το Web 3.0— που βρίσκεται τώρα σε στάδιο ανάπτυξης και της οποίας τα κύρια στοιχεία είναι ο ανοικτός χαρακτήρας, η αποκέντρωση και η πλήρης ενδυνάμωση των χρηστών, η επόμενη γενιά —το Web 4.0— θα επιτρέψει την ενοποίηση ψηφιακών και πραγματικών αντικειμένων και περιβαλλόντων, καθώς και την ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και μηχανών.

Οι προοπτικές για την οικονομία της ΕΕ πέρα από το 2030, που δημοσιεύτηκαν τον Μάρτιο, επισημαίνουν την ψηφιοποίηση ως έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της οικονομίας και το Web 4.0 ως σημαντική τεχνολογική μετάβαση η οποία οδηγεί σε έναν απρόσκοπτα διασυνδεδεμένο, έξυπνο και εμβυθιστικό κόσμο. Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς εικονικών κόσμων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 27 δισ. ευρώ το 2022 σε περισσότερα από 800 δισ. ευρώ έως το 2030.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3718/IP_23_3718_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο