Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον μηχανισμό αιρεσιμότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με το γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα εξηγούν λεπτομερώς πώς θα εφαρμόσει η Επιτροπή τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα προστατεύονται τα δικαιώματα των τελικών αποδεκτών και των δικαιούχων χρηματοδότησης της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1468/IP_22_1468_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο