Στρατηγικό σχέδιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 2025-2027 για την έρευνα και την καινοτομία με σκοπό τη στήριξη της μετάβασης σε ένα πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό μέλλον

Horizon Europe strategic plan

Η Επιτροπή ενέκρινε το δεύτερο στρατηγικό σχέδιο για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Το σχέδιο, που ανακοινώθηκε κατά τις εμβληματικές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας, καθορίζει τρεις βασικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ για τα τρία τελευταία έτη του προγράμματος (2025-2027):

  • Πράσινη μετάβαση·
  • Ψηφιακή μετάβαση·
  • Μια πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική, χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατική Ευρώπη.

Οι εν λόγω προσανατολισμοί αποσκοπούν στην αντιμετώπιση βασικών παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, η ψηφιακή μετάβαση και η γήρανση του πληθυσμού.

Η ανοικτή στρατηγική αυτονομία και η διασφάλιση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στην ανάπτυξη και την εφαρμογή κρίσιμων τεχνολογιών αποτελούν γενικές αρχές που εφαρμόζονται και στους τρεις βασικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς.

Το στρατηγικό σχέδιο αυξάνει τη φιλοδοξία του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τη βιοποικιλότητα και δεσμεύεται να θέσει ως στόχο το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2025-2027 να διατίθεται σε θέματα που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα. Η νέα αυτή δέσμευση συμπληρώνει τους υφιστάμενους στόχους για τις δαπάνες για το κλίμα (35 % κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη») και τις κύριες ψηφιακές δραστηριότητες (13 δισ. EUR κατά την ίδια περίοδο).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_1572/IP_24_1572_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο