Το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρεί στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

United Kingdom joins Horizon Europe programme

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, το Ηνωμένο Βασίλειο καθίσταται συνδεδεμένη χώρα με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Οι ερευνητές του θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ υπό τους ιδίους όρους με τους ερευνητές από άλλες συνδεδεμένες χώρες και θα έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Ολοκληρώθηκε το τελικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση: η ειδική επιτροπή ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου για τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ένωσης ενέκρινε την πολιτική συμφωνία για τη σύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και με το σκέλος Copernicus του διαστημικού προγράμματος.

Η σύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα εμβαθύνει τη σχέση της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, φέρνοντας σε επαφή ερευνητικές κοινότητες για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η υγεία.

Το πρωτόκολλο σύνδεσης που εγκρίθηκε από την επιτροπή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεισφέρει κατά μέσο όρο περίπου 2,43 δισ. ευρώ ετησίως στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», και περίπου 154 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή στο Copernicus.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_6327/IP_23_6327_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο