Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές

Combined Transport Directive

Τι είναι η οδηγία για τις συνδυασμένες μεταφορές και γιατί χρειαζόμαστε την οδηγία αυτή;
Η οδηγία για τις συνδυασμένες μεταφορές (92/106/ΕΟΚ) είναι ένα από τα βασικά νομικά μέσα της ΕΕ που αποσκοπούν άμεσα στη μείωση των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων των εμπορευματικών μεταφορών, όπως οι εκπομπές CO2 και άλλες εκπομπές, η συμφόρηση, ο θόρυβος και τα ατυχήματα, υποστηρίζοντας τη μετάβαση από τις οδικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων στις σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές.

Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για την πλειονότητα των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων στις μεταφορές στην ΕΕ, τόσο επειδή αποτελούν μακράν τον συνηθέστερο τρόπο μεταφοράς (74,4 % των ενδοενωσιακών εσωτερικών μεταφορών και 53,3 % του συνόλου των ενδοενωσιακών μεταφορών το 2020), όσο και επειδή προκαλούν σήμερα περισσότερες εξωτερικές επιδράσεις ανά τονοχιλιόμετρο εμπορευματικών μεταφορών απ’ ό, τι οι σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές ή θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Η μετάβαση από τις αποκλειστικά οδικές μεταφορές στις διατροπικές μεταφορές θα συμβάλει στη μείωση των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων των μεταφορών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευελιξία που απαιτείται ώστε οι εμπορευματικές μεταφορές να φθάνουν σε κάθε σημείο της ΕΕ χάρη στα οδικά σκέλη τροφοδότησης μεταξύ του τερματικού σταθμού και του τόπου φόρτωσης/εκφόρτωσης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_5588/QANDA_23_5588_EL.pdf 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο