Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι

 1. EUR-Lex – Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης : https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
 2. EUR-Lex – Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=el
 3. Ted -Tenders electronic daily – Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do
 4. N-Lex – Ενιαία πύλη πρόσβασης στην Εθνική Νομοθεσία : https://n-lex.europa.eu/n-lex/index?lang=el
 5. CORDIS – EU research results – Η πύλη της Ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης : https://cordis.europa.eu/

Συμπληρωματικός κατάλογος των δικτύων προβολής ή πληροφόρησης της Ε.Ε.

 1. Audiovisual Service : https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
 2. Creative Europe Desks : https://ec.europa.eu/culture/resources/creative-europe-desks
 3. Employment, Social Affairs & Inclusion : https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1100&langId=en
 4. Erasmus+ national Agencies : https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
 5. EU Platform on Animal Welfare : https://ec.europa.eu/food/animals/animal-welfare/eu-platform-animal-welfare_en
 6. EU Platform on Food Losses and Food Waste : https://ec.europa.eu/food/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/eu-platform-food-losses-and-food-waste_en
 7. Europe for citizens Programme : https://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/greece/index_en.htm
 8. INFORM (ERDF and CF managing authorities) : https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities/
 9. Informal Network of ESF Information Officers (INIO) : https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1829
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο