Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τις δεσμεύσεις που προσφέρθηκε να αναλάβει η Apple για πρακτικές που σχετίζονται με το Apple Pay

FILE PHOTO: Apple logo is seen on the Apple store at The Marche Saint Germain in Paris

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις δεσμεύσεις που προσφέρθηκε να αναλάβει η Apple για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού που αφορούν τους περιορισμούς πρόσβασης σε πρότυπη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις ανέπαφες πληρωμές με κινητές συσκευές σε καταστήματα [επικοινωνία κοντινού πεδίου — Near-Field Communication («NFC»)].

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές διαπιστώσεις της Επιτροπής, η Apple διαθέτει σημαντική ισχύ στην αγορά έξυπνων κινητών συσκευών και δεσπόζουσα θέση στις αγορές κινητού πορτοφολιού. Το Apple Pay είναι η μόνη λύση κινητού πορτοφολιού που έχει πρόσβαση στο απαραίτητο υλισμικό και λογισμικό («είσοδος NFC») στο iOS, που καθιστά δυνατές τις πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου σε φυσικά καταστήματα. Η Apple δεν το διαθέτει σε τρίτους προγραμματιστές εφαρμογών κινητού πορτοφολιού.

Στις 2 Μαΐου 2022 η Επιτροπή ενημέρωσε την Apple ότι, σύμφωνα με την προκαταρκτική της άποψη, αυτή η συμπεριφορά αποκλεισμού ενδέχεται να περιορίζει τον ανταγωνισμό στην αγορά κινητών πορτοφολιών στις συσκευές iOS, κατά παράβαση του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»).

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού που εντόπισε η Επιτροπή, η Apple προσφέρθηκε να αναλάβει ορισμένες δεσμεύσεις, οι οποίες θα ισχύουν για δέκα έτη.

Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της Apple εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της περίληψης των προτεινόμενων δεσμεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο των δεσμεύσεων θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_324/MEX_24_324_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_24_282

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο