Χημικές δοκιμές: Έγκριση νέων μεθόδων δοκιμών που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων

Chemical testing

Η Επιτροπή ενέκρινε περίπου 100 νέες και επικαιροποιημένες μεθόδους δοκιμών όσον αφοράτις κανονιστικές δοκιμές ασφάλειας των χημικών προϊόντων στο πλαίσιο του REACH, του κανονισμού για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων. Οι περισσότερες από τις πρόσφατα εγκριθείσες μεθόδους δοκιμών τοξικότητας είναι νέες μέθοδοι προσέγγισης που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων.

Η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στην καλή μεταχείριση των ζώων στις πολιτικές που εφαρμόζει και προσπαθεί να μειώσει και τελικά να αντικαταστήσει τη χρήση ζώων στις δοκιμές. Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, οι δοκιμές σε ζώα πρέπει να αποφεύγονται και να επιλέγονται εναλλακτικές μέθοδοι, ενώ οι δοκιμές που περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων μπορούν να διενεργούνται μόνο ως έσχατη λύση και κατόπιν έγκρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες που εγκρίθηκαν σήμερα, οι διεθνώς εγκεκριμένες μέθοδοι δοκιμών περιλαμβάνονται άμεσα στον κανονισμό REACH, περιορίζοντας έτσι τις χρονοβόρες διαδικασίες. Με αυτή την ταχύτερη διαδικασία, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις για επιτάχυνση της υιοθέτησης εναλλακτικών λύσεων χωρίς τη χρήση ζώων. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν επίσης στην επίτευξη του στόχου πολιτικής της ΕΕ για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ζώων στο πλαίσιο κανονιστικών δοκιμών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_23_1383/MEX_23_1383_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση : https://environment.ec.europa.eu/news/chemical-testing-new-safety-test-methods-approved-2023-03-03_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο