Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων

Financial services

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής του Μαρτίου 2022 για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR). Τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων διαχειρίζονται υποδομές για τον διακανονισμό τίτλων (όπως μετοχών ή ομολόγων) στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις κεφαλαιαγορές και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι συναλλαγές που διακανονίστηκαν από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων της ΕΕ το 2019 ανήλθαν σε περίπου 1,12 τρισ. ευρώ.

Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των αγορών διακανονισμού της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα εξασφαλίσει πιο αναλογικούς και αποτελεσματικούς κανόνες για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και της κανονιστικής επιβάρυνσης για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, ενώ θα διευκολύνει και την ικανότητά τους να προσφέρουν διασυνοριακές υπηρεσίες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη διασυνοριακή εποπτεία τους.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κεφαλαιαγορά της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας διακανονίζονται καθημερινά τίτλοι αξίας 6 τρισ. ευρώ. Με τη συμφωνία αυτή, η ΕΕ θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του διακανονισμού στην ΕΕ, θα ενισχύσει το εποπτικό πλαίσιο για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και θα τα διευκολύνει να παρέχουν ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Η Επιτροπή εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τη σύσταση, σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, σωμάτων για τα σημαντικά κεντρικά αποθετήρια τίτλων. Πρόκειται για ένα βήμα για την καλύτερη εποπτική σύγκλιση και συνεργασία μεταξύ των αρχών της ΕΕ, ώστε η κεφαλαιαγορά της ΕΕ να παραμείνει ένα ανταγωνιστικό και αξιόπιστο πεδίο επενδύσεων, για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.»

Οι νέοι κανόνες για την τροποποίηση του CSDR αναμένεται να τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του κανονισμού, ενώ ορισμένα στοιχεία του κανονισμού θα εφαρμοστούν σταδιακά κατά τα επόμενα έτη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3572/MEX_23_3572_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο