Διαχείριση της μετανάστευσης: νέα επιχειρησιακή στρατηγική για αποτελεσματικότερες επιστροφές

Η Επιτροπή πρότεινε μια επιχειρησιακή στρατηγική για αποτελεσματικότερες επιστροφές. Βασικός στόχος της είναι η αύξηση του συνολικού αριθμού αποτελεσματικών επιστροφών, μέσω ταχείας εφαρμογής, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η στρατηγική καλύπτει τέσσερις τομείς εστίασης: στοχευμένες δράσεις για τις άμεσες ανάγκες, μεταξύ άλλων με κοινές επιχειρήσεις επαναπατρισμού σε καθορισμένες τρίτες χώρες· επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής· προώθηση της παροχής συμβουλών σε θέματα επιστροφής και της επανένταξης· και ψηφιοποίηση της διαχείρισης των επιστροφών. Συνέντευξη Τύπου με την επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον  και τη συντονίστρια επιστροφών της ΕΕ κ. Mari Juritsch, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 13:15 (ώρα κεντρικής Ευρώπης). Η στρατηγική αυτή θα συμβάλει στις συζητήσεις στο άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων εντός της εβδομάδας.

Ένα αποτελεσματικό και κοινό σύστημα της ΕΕ για τις επιστροφές αποτελεί κεντρικό πυλώνα των εύρυθμων και αξιόπιστων συστημάτων μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και της ολοκληρωμένης προσέγγισης του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ένα αποτελεσματικό και κοινό σύστημα της ΕΕ για τις επιστροφές θα πρέπει επίσης να λειτουργεί αποτρεπτικά και να συμβάλει στη μείωση της μη ασφαλούς και παράτυπης μετανάστευσης. Για να ενισχυθεί η εν λόγω επιλογή μεταξύ των ατόμων που πρέπει να εγκαταλείψουν την ΕΕ, η Επιτροπή ενέκρινε το 2021 νέα στρατηγική για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη. Ο διορισμός της συντονίστριας επιστροφών της ΕΕ, η οποία συγκεντρώνει τις διάφορες πτυχές της πολιτικής επιστροφής της ΕΕ και η οποία υποστηρίζεται από ένα δίκτυο υψηλού επιπέδου για την επιστροφή, αποτελεί μία από τις βασικές καινοτομίες του Συμφώνου για την επίτευξη των γενικών στόχων του. Η συντονίστρια επιστροφών και το δίκτυο υψηλού επιπέδου για την επιστροφή θα οριστικοποιήσουν σύντομα την επιχειρησιακή στρατηγική και θα διασφαλίσουν την εφαρμογή της.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_342/MEX_23_342_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο