Διαχείριση της μετανάστευσης: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση δράσεων ένταξης

Στις 17 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσεων της ΕΕ ύψους 40 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ένταξης Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ). Η πρόσκληση είναι ανοιχτή έως τις 16 Μαΐου 2023. Οι κύριες δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν προγράμματα χορηγίας από την κοινότητα υποδοχής, την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας και συμπληρωματικές οδούς που συνδέονται με την εργασία. Οι βασικοί δικαιούχοι των έργων είναι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που χρήζουν προστασίας.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης περιλαμβάνουν την προώθηση προγραμμάτων χορηγίας από την κοινότητα και της συμβολής των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ένταξη και την ενσωμάτωση των μεταναστών. Η χρηματοδότηση θα διατεθεί επίσης για δράσεις που προωθούν την ένταξη στην αγορά εργασίας, π.χ. προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και δημόσιων φορέων. Η πρόσκληση αφορά επίσης την προώθηση συμπληρωματικών οδών που συνδέονται με την εργασία και οι οποίες στηρίζουν την ένταξη στην εκπαίδευση, ενώ δίνει προτεραιότητα και στην προστασία των παιδιών μεταναστών.

Η ένταξη και η ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ καθιστά τις κοινωνίες μας πιο συνεκτικές, πιο ανθεκτικές και πιο ευημερούσες, όπως αναφέρει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ένταξη και την ενσωμάτωση, με το οποίο ευθυγραμμίζεται η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του ΤΑΜΕ.

Οι κύριοι στόχοι της πρόσκλησης ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύμπραξης για την ένταξη και του φόρουμ υψηλού επιπέδου σχετικά με τις νόμιμες οδούς προς την προστασία. Η πρόσκληση αξιοποιεί διδάγματα που αντλήθηκαν στο παρελθόν για τη στήριξη της ένταξης, όπως η υποδοχή των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από την αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Καίριας σημασίας είναι η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων. Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες γραμμές για «Ασφαλείς κατοικίες» με σκοπό την παροχή στοχευμένης καθοδήγησης στη διοργάνωση πρωτοβουλιών ιδιωτικής στέγασης για όσους εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Η Επιτροπή θα παράσχει επίσης χρηματοδοτική στήριξη μέσω του ΤΑΜΕ στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού για τη στήριξη των φορέων υποδοχής και την ανάπτυξη ορθών πρακτικών που θα μπορούν να αξιοποιηθούν και σε μελλοντικές ανάγκες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_266/MEX_23_266_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα εργασίας : https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_en
και στην πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο