Δίκαιη φορολόγηση: η Επιτροπή θεσπίζει τα πρώτα αντίμετρα της ΕΕ για τις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί τη δέσμευσή της να συμπληρώσει τον κοινό ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας με αποτελεσματικά αντίμετρα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα αποτελούν το πρώτο βήμα για να σταματήσει η μεταφορά κονδυλίων της ΕΕ μέσω μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας και εξασφαλίζουν ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν συμβάλλουν ακούσια στην παγκόσμια φοροαποφυγή.

Ειδικότερα οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές εγγυώνται ότι τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την εξωτερική ανάπτυξη και τις επενδύσεις δεν μπορούν να διοχετεύονται ή να μεταφέρονται μέσω φορέων σε χώρες που περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο της ΕΕ. Ο πρώτος κατάλογος εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και επικαιροποιείται συνεχώς.

Οι νέες απαιτήσεις αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση του στόχου της ΕΕ για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο με τους κανόνες που διέπουν τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΔΧΟ), όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), οι φορείς αναπτυξιακής χρηματοδότησης (DFI) – συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) – και άλλους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο