Δίκαιη και απλουστευμένη φορολογία: η βελτίωση των διαδικασιών παρακράτησης φόρου στην πηγή θα τονώσει τις διασυνοριακές επενδύσεις και θα συμβάλει στην καταπολέμηση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών

Fair and simple taxation

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για να καταστούν αποδοτικότερες και ασφαλέστερες οι διαδικασίες παρακράτησης φόρου στην ΕΕ για τους επενδυτές, τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές (π.χ. τράπεζες) και τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών. Η πρωτοβουλία αυτή —βασικό στοιχείο της ανακοίνωσης σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα και του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών του 2020— θα προαγάγει τη δικαιότερη φορολόγηση, θα καταπολεμήσει τη φορολογική απάτη και θα στηρίξει τις διασυνοριακές επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο όρος «παρακράτηση φόρου στην πηγή» αναφέρεται, για παράδειγμα, στην περίπτωση στην οποία ένας επενδυτής που κατοικεί σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ υποχρεούται να καταβάλει φόρο επί των τόκων ή των μερισμάτων που εισπράττει σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό συμβαίνει συχνά για τους διασυνοριακούς επενδυτές. Σε ένα τέτοιο σενάριο, για να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει συνθήκες αποφυγής της διπλής φορολογίας, με τις οποίες αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση του ίδιου φυσικού προσώπου ή της ίδιας εταιρείας. Οι συνθήκες αυτές επιτρέπουν σε έναν διασυνοριακό επενδυτή να υποβάλει αίτηση επιστροφής του επιπλέον φόρου που κατέβαλε σε άλλο κράτος μέλος.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3301/IP_23_3301_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο