Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία: η Επιτροπή παρουσιάζει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία, στην οποία περιγράφεται μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση, αφενός, της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και, αφετέρου, των χαμηλών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες) των ατόμων ηλικίας 15 ετών, και ιδίως όσων προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα.

Τα μέτρα αυτά καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστημάτων. Περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, την πρόληψη, την παρέμβαση και την αντιστάθμιση, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση. Η πρόταση ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ευημερία στο σχολείο, η οποία έχει ισχυρό αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και αποτελεί βασική συνιστώσα της σχολικής επιτυχίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4200/IP_22_4200_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο