ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

New Pact on Migration and Asylum

Η μετανάστευση είναι σύνθετο ζήτημα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ασφάλεια των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία ή καλύτερη ζωή, όπως και οι ανησυχίες των χωρών που φοβούνται ότι οι μεταναστευτικές πιέσεις θα υπερβούν τις ικανότητές τους να ανταποκριθούν.

Για να αντιμετωπιστεί η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις πολιτικές και τις αποφάσεις των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση και την εξομάλυνση της μετανάστευσης μακροπρόθεσμα. Αυτό το νέο σύστημα θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια, σαφήνεια και αξιοπρεπείς συνθήκες για τις γυναίκες, τα παιδιά και τους άνδρες που φθάνουν στην ΕΕ. Επιτρέπει, επίσης, στους Ευρωπαίους να είναι βέβαιοι ότι η διαχείριση της μετανάστευσης γίνεται με αποτελεσματικό και ανθρώπινο τρόπο, σε πλήρη συμφωνία με τις αξίες μας και τις διεθνείς συμβάσεις.

Διαβάστε περισσότερα : https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο