Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση την περίοδο 2021-2027

Ποια είναι τα νέα στοιχεία του κανονισμού του ΕΚΤ+;

Τα τελευταία 60 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, παρέχοντας βοήθεια για την εύρεση καλύτερων θέσεων εργασίας και διασφαλίζοντας δίκαιες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Στο ίδιο πνεύμα με το σημερινό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής σύγκλισης, την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όλη την Ευρώπη. Στο μέλλον, οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα ευθυγραμμίζονται ακόμη περισσότερο με τις συστάσεις και τις εκθέσεις ανά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των πολιτικών, και θα στοχεύουν στην εφαρμογή στην πράξη των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3922_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο