Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο δράσης για την προστασία και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων για βιώσιμη και ανθεκτική αλιεία

Γιατί χρειαζόμαστε αυτό το σχέδιο δράσης;
Οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές (ΠΘΠ) καλύπτουν μόνον το 12 % των θαλασσών της ΕΕ και δεν αποτελούν όλες αντικείμενο αποτελεσματικής διαχείρισης. Λιγότερο από το 1 % προστατεύεται αυστηρά.  Τούτο δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης απώλειας βιοποικιλότητας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Το σχέδιο δράσης που προτείνει σήμερα η Επιτροπή θα συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των ΠΘΠ και, ως εκ τούτου, στον στόχο της νόμιμης και αποτελεσματικής προστασίας του 30 % των θαλασσών της ΕΕ έως το 2030, ο οποίος έχει τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 — μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία έχει την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  Το σχέδιο δράσης ανταποκρίνεται και στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο της ιστορικής συμφωνίας που επετεύχθη στην COP15, στο Μόντρεαλ, σχετικά με ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα.  Το παρόν σχέδιο δράσης παρουσιάζει συγκεκριμένες δράσεις για την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη μείωση των επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_832/QANDA_23_832_EL.pdf 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο