Φορέας δεοντολογίας της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία κοινών προτύπων δεοντολογίας για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Lawyers shake hands with businessmen to make a deal legal advis

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τη δημιουργία διοργανικού φορέα δεοντολογίας, ο οποίος θα καλύπτει τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όπως ανακοινώθηκε στην αρχή της θητείας της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν και μετά από άτυπες διαβουλεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα. Με τη σύσταση του φορέα δεοντολογίας θα θεσπιστούν, για πρώτη φορά, κοινά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς για τα μέλη και επίσημος μηχανισμός συντονισμού και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις δεοντολογικές απαιτήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Χάρη στις αλλαγές αυτές, οι πολιτικοί της ΕΕ θα υπόκεινται σε κοινά, σαφή, διαφανή και κατανοητά πρότυπα.

Τα πρότυπα θα αφορούν διάφορους τομείς, όπως:

  • αποδοχή δώρων, φιλοξενίας και ταξιδιών που προσφέρονται από τρίτους: τα πρότυπα θα ισχύουν επίσης για την αποδοχή βραβείων, παρασήμων ή τιμητικών διακρίσεων.
  • μέτρα αιρεσιμότητας και διαφάνειας, ιδίως για συναντήσεις με εκπροσώπους συμφερόντων: η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαθέτουν ήδη κοινά πρότυπα όσον αφορά τις συνεδριάσεις με εκπροσώπους συμφερόντων και τη δημοσίευσή τους, χάρη στο Μητρώο Διαφάνειας. Τα πρότυπα θα επεκταθούν ώστε να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των θεσμικών οργάνων.
  • τα συμφέροντα και τα περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να δηλώνονται, προσδιορίζοντας τις κατηγορίες καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον έλεγχο αυτών των δηλώσεων.
  • δευτερεύουσες ή εξωτερικές δραστηριότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν διακυβεύεται η διαθεσιμότητα και η ανεξαρτησία των μελών.
  • δραστηριότητες πρώην μελών μετά τη λήξη της θητείας τους, με τη θέσπιση προϋποθέσεων και απαιτήσεων διαφάνειας.
  • εφαρμογή του κοινού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης της συμμόρφωσης και των επακόλουθων ενεργειών, καθώς και όσον αφορά πιθανές περιπτώσεις παρενόχλησης και την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση παραβάσεων εντός κάθε θεσμικού οργάνου.
  • δημοσιοποίηση πληροφοριών: κάθε θεσμικό όργανο θα πρέπει να δημοσιοποιεί τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει τα πρότυπα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3106/IP_23_3106_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο