Η 9η έκθεση για τη συνοχή δείχνει ότι η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να μειώνει τα κενά στις περιφέρειες και τα κράτη μέλη της ΕΕ

th Cohesion Report

Η Επιτροπή δημοσίευσε την 9η έκθεσή της για τησυνοχή, από την οποία προκύπτει ότι η πολιτική συνοχής εκπληρώνει την αποστολή της για τη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και τη διασφάλιση ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού κάθε περιφέρειας ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ένωσης στο σύνολό της.

Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης
Η πολιτική συνοχής αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης. Μακροπρόθεσμα, αναμένεται ότι κάθε ευρώ που επενδύεται μέσω της πολιτικής συνοχής θα έχει τριπλασιαστεί έως το 2043, ποσοστό που ισοδυναμεί με ετήσιο ποσοστό απόδοσης περίπου 4 %. Χάρη στην πολιτική, εκτιμάται ότι έως το 1.3 θα δημιουργηθούν 2027 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας στην ΕΕ, με μεγάλο μερίδιο σε τομείς που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η πολιτική συνοχής διασφαλίζει επίσης ότι η οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών έχει θετικό αντίκτυπο στην ενιαία αγορά της ΕΕ, χάρη στις εμπορικές και επενδυτικές συνδέσεις.

Έως το τέλος του 2022, η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής μεταξύ 2014 και 2020 είχε στηρίξει περισσότερες από 4.4 εκατομμύρια επιχειρήσεις, δημιούργησε 370,000 θέσεις εργασίας σε αυτές τις επιχειρήσεις και αντιπροσώπευε περίπου το 13 % των συνολικών δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ, φθάνοντας το 51 % για τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_1616/IP_24_1616_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο