Η Επιτροπή αποφασίζει τις προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 2018

Η Επιτροπή αποφασίζει τις προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 2018

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2018 για τον καθορισμό των μέτρων στήριξης των μεταρρυθμίσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Στήριξης Διαθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Το 2018, το ΠΣΔΜ θα παράσχει τεχνική στήριξη σε 24 κράτη μέλη για την υλοποίηση περισσοτέρων από 140 έργων. Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν επιπλέον των 150 έργων που επελέγησαν το 2017.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Μολονότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει ενισχυθεί και βρίσκεται σε συνεχή πορεία ανάπτυξης, χρειάζονται περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να γίνουν οι οικονομίες μας πιο σταθερές, χωρίς αποκλεισμούς, παραγωγικές και ανθεκτικές. Η σημερινή απόφαση θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την εκπόνηση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη.»

πεςρισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1582_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο