Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ

political agreement on new rules to boost cybersecurity in EU

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τον κανονισμό που προτείνει η Επιτροπή για τον καθορισμό μέτρων για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης. Οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκριση του νομικού κειμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόταση κανονισμού για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο τον Μάρτιο του 2022. Ο παρών κανονισμός θα θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο κινδύνων σε όλες τις οντότητες της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με ένα νέο διοργανικό συμβούλιο κυβερνοασφάλειας για την παρακολούθηση της εφαρμογής του. Θα επεκτείνει επίσης την εντολή της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ (CERT-EE), ως κόμβου συντονισμού για τις πληροφορίες σχετικά με τις κυβερνοαπειλές, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αντιμετώπιση περιστατικών, αλλά και ως κεντρικού συμβουλευτικού φορέα και παρόχου υπηρεσιών. Η CERT-ΕΕ θα μετονομαστεί σε «Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης», ώστε να αντικατοπτρίζει τη νέα εντολή της, διατηρώντας παράλληλα τη σύντομη ονομασία CERT-EU για σκοπούς αναγνώρισης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3483/IP_23_3483_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο