Η Επιτροπή λαμβάνει αιτήματα καταβολής από την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Recovery and Resilience Facility

Η Επιτροπή έλαβε αιτήματα καταβολής στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) από τρία κράτη μέλη —την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Το δεύτερο αίτημα καταβολής της Κύπρου ανέρχεται σε 152 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις (χωρίς να υπολογίζεται η προχρηματοδότηση) και αφορά συνολικά 33 ορόσημα και 5 στόχους. Το εν λόγω αίτημα καταβολής καλύπτει μετασχηματιστικές μεταρρυθμίσεις και σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως η δημόσια υγεία, η εκπαίδευση, η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η προστασία από δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες, η διαχείριση των υδάτων, η γεωργία, η έρευνα και η καινοτομία, η χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων, η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η φορολογία και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 1,22 δισ. ευρώ (0,2 δισ. ευρώ σε δάνεια και 1,02 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις).

Το τρίτο αίτημα καταβολής της Ρουμανίας ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια (χωρίς να υπολογίζεται η προχρηματοδότηση) και αφορά συνολικά 68 ορόσημα και 6 στόχους. Το εν λόγω αίτημα καταβολής καλύπτει μετασχηματιστικές μεταρρυθμίσεις και σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, η μείωση του σεισμικού κινδύνου, η κυβερνοασφάλεια, οι ψηφιακές δεξιότητες για τις δημόσιες υπηρεσίες, η φορολογική διοίκηση, η αστική κινητικότητα, η οδική ασφάλεια, η αναδάσωση, η κυκλική οικονομία και η εκπαίδευση, οι αστικές και περιφερειακές δημόσιες μεταφορές, οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και οι υποδομές ποδηλασίας. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ρουμανίας θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 28,5 δισ. ευρώ (13,6 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 14,9 δισ. ευρώ σε δάνεια).

Το τέταρτο αίτημα καταβολής της Σλοβακίας ανέρχεται σε 799 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις (χωρίς να υπολογίζεται η προχρηματοδότηση) και αφορά συνολικά 15 ορόσημα. Το εν λόγω αίτημα καταβολής καλύπτει μετασχηματιστικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως οι βιώσιμες μεταφορές, η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, το επιχειρηματικό περιβάλλον, η ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς και η βελτίωση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Σλοβακίας θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 6,4 δισ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του ΜΑΑ βασίζονται στις επιδόσεις και εξαρτώνται από την υλοποίηση από την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιγράφονται στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τώρα τα αιτήματα και στη συνέχεια θα αποστείλει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή τις προκαταρκτικές αξιολογήσεις της σχετικά με την εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη πληρωμή.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_6706/MEX_23_6706_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των αιτημάτων καταβολής στο πλαίσιο του ΜΑΑ είναι διαθέσιμες στις σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1870/QANDA_21_1870_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια ανάκαμψης της Κύπρου, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας είναι διαθέσιμες εδώ : https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/country-pages_el

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο