Η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση με τα αποτελέσματα της δημόσιας έρευνας σχετικά με το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα αποτελέσματα της διαδικτυακής δημόσιας έρευνας σχετικά με το μέλλον του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

Η έρευνα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ευρύτερης συζήτησης που ξεκίνησε εκ νέου τον Οκτώβριο του 2021 σχετικά με το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και έλαβε 225 έγκυρες απαντήσεις από συμμετέχοντες σε 25 χώρες, μεταξύ των οποίων 21 κράτη μέλη της ΕΕ και 4 τρίτες χώρες.

Από την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει ότι πολλοί συμμετέχοντες θεωρούν ότι η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι πιο φιλική προς την ανάπτυξη, να λαμβάνει υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα και να στηρίζει τις προτεραιότητες πολιτικής για τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα πρέπει να παραμείνει κεντρικός στόχος των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, ενώ η πορεία προσαρμογής προς τη μείωση του δημόσιου χρέους θα πρέπει να είναι ρεαλιστική και σταδιακή.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες τονίζουν ότι η παροχή κινήτρων για επενδύσεις συνιστά απαραίτητο χαρακτηριστικό του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι πράσινες επενδύσεις χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής λόγω της παγκόσμιας κλιματικής πρόκλησης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ζητούν επίσης την απλούστευση των δημοσιονομικών κανόνων και την αύξηση του βαθμού εθνικής οικειοποίησης των κανόνων αυτών. Πολλοί απ’ όσους απάντησαν στην έρευνα θεώρησαν ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU, συνιστά μια καλή πηγή έμπνευσης για το μελλοντικό πλαίσιο διακυβέρνησης όσον αφορά την αύξηση της εθνικής οικειοποίησης και την προώθηση μεταρρυθμίσεων μέσω θετικών κινήτρων.

Με βάση τα αποτελέσματα της συνεργασίας με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη και με βάση τις συζητήσεις με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, η Επιτροπή θα παράσχει καθοδήγηση σχετικά με πιθανές αλλαγές στο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης. Στόχος παραμένει η επίτευξη ευρείας συναίνεσης σχετικά με τη μελλοντική πορεία για το 2023.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ : https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/swd_2022_104_2_en.pdf

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2151/MEX_22_2151_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο