Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πριν από την επέτειο του REPowerEU

Energy HydrogenBank

Σχεδόν δύο έτη από την έγκριση του σχεδίου REPowerEU, η Επιτροπή παρέχει σήμερα πρόσθετη στήριξη στα κράτη μέλη για την περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση των ρωσικών εισαγωγών ορυκτών καυσίμων. Η Επιτροπή ενέκρινε σειρά νέων και επικαιροποιημένων συστάσεων και εγγράφων καθοδήγησης για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης και των πλειστηριασμών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα έγγραφα αυτά θα συμβάλουν στην εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτιώνοντας τις συνθήκες για την ταχεία ανάπτυξη των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με την τόνωση της ζήτησης για καθαρές τεχνολογίες που παράγονται στην Ευρώπη, η παρούσα πρωτοβουλία θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, στην αύξηση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος και στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_2489/IP_24_2489_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο