Η Επιτροπή ξεκινά στοχευμένη διαβούλευση σχετικά με τη νέα διαδικασία προσφυγών κατά αποφάσεων περί κρατικών ενισχύσεων για περιβαλλοντικούς λόγους

State aid

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει στοχευμένη διαβούλευση, ζητώντας από την επιχειρηματική κοινότητα και τις δημόσιες αρχές ανατροφοδότηση σχετικά με μια νέα προτεινόμενη διαδικασία που θα διευκολύνει την  πρόσβαση του κοινού στη δικαιοσύνη για συγκεκριμένες αποφάσεις της Επιτροπής περί κρατικών ενισχύσεων, για προσφυγές λόγω εικαζόμενων παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ζητεί ανατροφοδότηση σχετικά με τον αντίκτυπο της προτεινόμενης διαδικασίας στις επενδυτικές αποφάσεις και στην υλοποίηση έργων από την επιχειρηματική κοινότητα, και γενικότερα στην ανάπτυξη πολιτικών της ΕΕ. Η στοχευμένη διαβούλευση θα συγκεντρώσει επίσης πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τον διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται η νέα διαδικασία για τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας, επιλέξιμα μέλη του κοινού, όπως περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή εσωτερική επανεξέταση αποφάσεων περί κρατικών ενισχύσεων λόγω εικαζόμενων παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Οι επιλέξιμοι αιτούντες θα έχουν δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ. Η νέα διαδικασία θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, την αποτελεσματικότητα και τη διάρκειά του. Θα εξετάζει ιδίως τη συμβολή των κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και στη διασφάλιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους κρίσης.

Η στοχευμένη διαβούλευση απευθύνεται στην επιχειρηματική κοινότητα και στις αρμόδιες δημόσιες αρχές που ασχολούνται με κρατικές ενισχύσεις και περιβαλλοντικά θέματα. Μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την προτεινόμενη νέα διαδικασία έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2024.

Η διαβούλευση έρχεται σε συνέχεια των πορισμάτων της επιτροπής συμμόρφωσης της σύμβασης του Århus του 2021, σύμφωνα με τα οποία η ΕΕ παραβιάζει τη σύμβαση διότι το κοινό δεν μπορεί να προσβάλει αποφάσεις περί κρατικών ενισχύσεων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, όταν αυτές εικάζεται ότι παραβιάζουν το περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ. Στις 17 Μαΐου 2023, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προτείνει επιλογές για τη δημιουργία μιας νέας διαδικασίας, σε συνέχεια των εν λόγω πορισμάτων. Στις 30 Μαΐου 2024 η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων.

Εντός του δεύτερου τριμήνου του 2025, η Επιτροπή προτίθεται να δημοσιεύσει έγγραφο εργασίας για την αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής, του περιεχομένου και των πιθανών επιπτώσεων της πρωτοβουλίας, το οποίο θα συνοψίζει τις πληροφορίες που συγκέντρωσε στη στοχευμένη διαβούλευση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3581/MEX_24_3581_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο