Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την πολυγλωσσία και τη μετάφραση τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη αναγνώριση των μεταφραστών

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την πολυγλωσσία και τη μετάφραση δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με τη σημασία των μεταφραστών στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και πρότεινε συστάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της επαγγελματικής εξέλιξης των μεταφραστών. Οι συστάσεις εστιάζουν στη λογοτεχνική μετάφραση, αλλά παρέχονται βασικές συστάσεις και για τον οπτικοακουστικό και τον θεατρικό τομέα.

Η έκθεση συνιστά να καταστεί ελκυστικότερο το μεταφραστικό επάγγελμα μέσω της παροχής περισσότερων ευκαιριών κατάρτισης στους μεταφραστές, της ενίσχυσης των (επαγγελματικών) τους ενώσεων και της βελτίωσης των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας τους μέσω των ευκαιριών που προσφέρει η νέα οδηγία για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Οι εμπειρογνώμονες προτείνουν επίσης τρόπους με τους οποίους οι δημόσιοι φορείς θα μπορούσαν να τονώσουν τη μετάφραση και να προωθήσουν τα ευρωπαϊκά βιβλία. Τέλος, η έκθεση ενθαρρύνει τους εθνικούς δημόσιους φορείς να εντείνουν τη συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. μέσω διεθνών δράσεων προώθησης βιβλίων και μιας εναρμονισμένης προσέγγισης για τη συλλογή δεδομένων.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Οι μεταφραστές είναι καταλυτικής σημασίας, καθώς καθιστούν δυνατή την ευρύτερη πρόσβαση στο ευρωπαϊκό πολιτιστικό και δημιουργικό περιεχόμενο. Είναι απαραίτητοι για την κυκλοφορία του πολιτιστικού έργου στην Ευρώπη. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι χρήζουν μεγαλύτερης προβολής και αναγνώρισης.Προσβλέπω στη συνεργασία με τα κράτη μέλη για να δούμε πώς, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε συλλογικά τον κλάδο του βιβλίου να προτείνει δίκαιη αμοιβή στους συγγραφείς και τους μεταφραστές και ταυτόχρονα να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη γλωσσική πολυμορφία στους Ευρωπαίους αναγνώστες.»

Το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα (2019-2022) αναφέρει ότι «σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον, η μετάφραση παίζει βασικό ρόλο δεδομένου ότι καθιστά δυνατή την ευρύτερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκό περιεχόμενο». Βάσει των ανωτέρω, το Συμβούλιο της ΕΕ ανέθεσε σε ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ να αξιολογήσει τους υπάρχοντες μηχανισμούς στήριξης της μετάφρασης, να συζητήσει βέλτιστες πρακτικές και να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις. Με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», η Επιτροπή στηρίζει τη μετάφραση και την κυκλοφορία βιβλίων με ειδική χρηματοδοτική στήριξη, καθώς και διευκολύνοντας έργα συνεργασίας και ανάπτυξης ικανοτήτων, όπως το CELA.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_983/MEX_22_983_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική δημοσίευση : https://ec.europa.eu/culture/news/translators-on-the-cover-the-eu-expert-group-on-multilingualism-and-translation-publishes-its-report

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο