Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τροποποίηση των κανόνων για τα μικρά ποσά ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

amendment to rules to the fishery and aquaculture sector

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση του λεγόμενου κανονισμού «de minimis» για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας («κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας»). Ο αναθεωρημένος κανονισμός, ο οποίος εξαιρεί τα μικρά ποσά ενισχύσεων από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, δεδομένου ότι θεωρείται ότι δεν έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές στην ενιαία αγορά, θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις
Τον Δεκέμβριο του 2022 η Επιτροπή παρέτεινε την ισχύ του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας κατά ένα έτος (δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023), προκειμένου να ολοκληρωθεί ο συνεχιζόμενος προβληματισμός σχετικά με το αν η μεταποίηση και η εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δεν θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνονται στον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας, αλλά να εμπίπτουν στον γενικό κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Ο γενικός κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προβλέπει υψηλότερο ανώτατο όριο ενίσχυσης από εκείνο που ισχύει για τον τομέα της αλιείας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4728/IP_23_4728_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο