Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τον κανονισμό για την ανακύκλωση πλοίων

Ship Recycling
Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις από ένα ευρύ φάσμα φορέων —πλοιοκτητών, φορέων ανακύκλωσης, της βιομηχανίας, εθνικών αρχών, ΜΚΟ και πολιτών— σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για την ανακύκλωση πλοίων. Οι απόψεις που θα κατατεθούν θα συμβάλουν στην εν εξελίξει αξιολόγηση του ισχύοντος από το 2013 κανονιστικού πλαισίου για την ανακύκλωση των πλοίων που φέρουν σημαία ΕΕ.

Στόχος είναι να αξιολογηθεί ή εφαρμογή του κανονισμού και ο αντίκτυπός του μέχρι σήμερα, η συμβολή του στους γενικούς στόχους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμωνίας και στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις στην υλοποίηση και την επιβολή του.

Τα περισσότερα πλοία κατασκευάζονται με ανακυκλώσιμα υλικά. Όταν αποσυναρμολογούνται, καθίστανται διαθέσιμα προς επανάχρηση υλικά όπως χάλυβας, μεταλλικά απορρίμματα και διάφορα είδη εξοπλισμού. Ωστόσο, πολλά πλοία διαλύονται εκτός της ΕΕ, υπό συνθήκες που συχνά είναι επιβλαβείς για την υγεία των εργαζομένων και το περιβάλλον. Ο κανονισμός της ΕΕ για την ανακύκλωση πλοίων είναι το μόνο ειδικό νομικά δεσμευτικό πλαίσιο που ρυθμίζει την ανακύκλωση πλοίων σε διεθνές επίπεδο και αποσκοπεί στη σημαντική μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της ανακύκλωσης πλοίων που φέρουν σημαία της ΕΕ.

Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και ανάλογα με τα πορίσματά της, η Επιτροπή ενδέχεται να κινήσει διαδικασία αναθεώρησης του κανονισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους μέσω διαδικτυακής δημόσιας διαβούλευσης που θα διαρκέσει έως τις 7 Ιουνίου 2023.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_1681/MEX_23_1681_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο