Μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης μεταφοράς οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο

Η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη αποφάσεων επί παραβάσει λόγω μη κοινοποίησης από τα κράτη μέλη των μέτρων που έλαβαν για τη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο (οι αποκαλούμενες «παραβάσεις λόγω μη κοινοποίησης»). 

Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν εθνικά μέτρα μεταφοράς οδηγιών, των οποίων η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έληξε πρόσφατα. Εν προκειμένω, 26 κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα κοινοποιήσει μέτρα πλήρους μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο τριών οδηγιών στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων, της φορολογίας και της τελωνειακής ένωσης, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν τώρα προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4628/MEX_22_4628_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο