Μη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας: η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ

Η Επιτροπή εκδίδει δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης λόγω της μη κοινοποίησης από τα κράτη μέλη των μέτρων που έλαβαν για τη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο («παραβάσεις λόγω παράλειψης κοινοποίησης»). Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη που δεν έχουν κοινοποιήσει εθνικά μέτρα μεταφοράς οδηγιών, η προθεσμία για τη μεταφορά των οποίων στο εθνικό δίκαιο εξέπνευσε πρόσφατα.  Στην προκειμένη περίπτωση, 25 κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα πλήρους μεταφοράς τεσσάρων οδηγιών της ΕΕ στους τομείς της φορολογίας και της τελωνειακής ένωσης, της δικαιοσύνης και της δημόσιας υγείας. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν τώρα προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και για να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των οδηγιών, ειδάλλως η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής: νέοι κανόνες για τη διοικητική συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών στο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακών πλατφορμών από τους φορολογούμενους

Τον Μάρτιο του 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (οδηγία (ΕΕ) 2021/514 — ΟΔΣ7). Στο πλαίσιο της ΟΔΣ7, οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπως οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές, που επιτρέπουν στους φορολογούμενους να πωλούν αγαθά, να προσφέρουν διαδικτυακές και μη διαδικτυακές προσωπικές υπηρεσίες ή να εκμισθώνουν ακίνητη περιουσία ή μεταφορικά μέσα, πρέπει να δηλώνουν τους εν λόγω φορολογούμενους και τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τις φορολογικές αρχές στα κράτη μέλη των φορολογουμένων να αποτρέψουν τη φοροδιαφυγή ή την υποβολή ανακριβών στοιχείων κατά τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών. Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τα ακόλουθα κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει ή έχουν κοινοποιήσει μόνο εν μέρει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της ΟΔΣ7 και λαμβάνουν σήμερα προειδοποιητική επιστολή: Βέλγιο, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία.

Προστασία των καταναλωτών: προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών μέσω του μηχανισμού αντιπροσωπευτικών αγωγών

Η οδηγία (ΕΕ) 2020/1828 σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επωφελούνται πλήρως από τα δικαιώματά τους δυνάμει του δικαίου της Ένωσης. Θα εξουσιοδοτήσει τους νομιμοποιούμενους φορείς να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές για λογαριασμό των καταναλωτών και θα θεσπίσει ισχυρότερες εξουσίες επιβολής κυρώσεων για τις αρχές προστασίας των καταναλωτών των κρατών μελών. Αυτή η αντιπροσωπευτική αγωγή θα δίνει τη δυνατότητα σε νομιμοποιούμενο φορέα, όπως μια οργάνωση καταναλωτών, να ζητήσει επανόρθωση, όπως αποζημίωση, αντικατάσταση ή επισκευή, για μια ομάδα καταναλωτών που έχουν υποστεί ζημία από παράνομη εμπορική πρακτική. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία δύο ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, τον Δεκέμβριο του 2020, για να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Δυστυχώς, ενώ στα περισσότερα κράτη μέλη οι εργασίες για τη θέσπιση των νόμων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, πολλά κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας εντός της προθεσμίας που είχε οριστεί για τις 25 Δεκεμβρίου 2022 και, ως εκ τούτου, θα λάβουν προειδοποιητικές επιστολές: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία και Σουηδία. 

Νομοθεσία της ΕΕ για τα φυτά: προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών γεωργικών φυτών και λαχανικών

Τον Ιούνιο του 2022, η οδηγία (ΕΕ) 2022/905 τροποποίησε τις προϋποθέσεις για την εξέταση, καθώς και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται από την εν λόγω εξέταση σε σχέση με ορισμένες ποικιλίες γεωργικών φυτών και λαχανικών. Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 τα εθνικά μέτρα που ήταν αναγκαία για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Η Κύπρος και η Σλοβακία δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο εντός της προθεσμίας που είχε οριστεί, ως εκ τούτου, θα λάβουν προειδοποιητική επιστολή.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/inf_23_262/INF_23_262_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο