Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης δημοσιεύουν τις πρώτες εκθέσεις διαφάνειας στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες

dsa first set of very large online platforms and search engines

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων διαφάνειας που υπέχουν βάσει του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), οι χαρακτηρισμένες ως πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης πρόκειται σύντομα να δημοσιεύσουν τις πρώτες εκθέσεις διαφάνειας, ενώ ορισμένες εξ αυτών τις έχουν δημοσιεύσει ήδη. Οι πρώτες επτά πλατφόρμες (Amazon, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Snapchat, Zalando και Bing) έχουν ήδη δημοσιεύσει τις εκθέσεις τους και οι υπόλοιπες έχουν προθεσμία έως τις 6 Νοεμβρίου.

Οι εκθέσεις διαφάνειας, σε συνδυασμό με μια βάση δεδομένων της Επιτροπής με τις αιτιολογίες, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις για τις ορισθείσες υπηρεσίες, όπως η μελλοντική πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα, θα διασφαλίσουν διαφάνεια και λογοδοσία όσον αφορά τον έλεγχο περιεχομένου στο διαδίκτυο, προς όφελος των πολιτών, των ερευνητών και των ρυθμιστικών αρχών. Αυτό το πλαίσιο θα συμβάλει σημαντικά στον δημόσιο έλεγχο και τη λογοδοσία των πλατφορμών.

Οι εκθέσεις διαφάνειας πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου στις υπηρεσίες των πλατφορμών, αναφέροντας λεπτομερώς τον αριθμό των ειδοποιήσεων που λαμβάνουν από τους χρήστες (και, μόλις τεθούν σε εφαρμογή, από τις αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου), τον αριθμό των τμημάτων περιεχομένου που αποσύρθηκαν με πρωτοβουλία της πλατφόρμας, τον αριθμό των εντολών που λαμβάνουν απ’ όλες τις αρμόδιες εθνικές δικαστικές ή διοικητικές αρχές, καθώς την ακρίβεια και το ποσοστό σφάλματος των αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου περιεχομένου που εφαρμόζουν. Οι εκθέσεις πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες ελέγχου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των προσόντων και της γλωσσικής εμπειρογνωσίας τους.

Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης, μετά τον σχετικό χαρακτηρισμό τους ως τέτοιες στις 25 Απριλίου, κλήθηκαν να δημοσιεύσουν τις εν λόγω εκθέσεις διαφάνειας για πρώτη φορά, ενώ στο εξής θα πρέπει να τις δημοσιεύουν κάθε έξι μήνες. Οι πλατφόρμες με λιγότερους από 45 εκατ. χρήστες και οι ενδιάμεσες υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας από τον Φεβρουάριο του 2024 που θα αρχίσει να ισχύει και για αυτές ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες παρέχει επίσης στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό υποδειγμάτων σχετικά με τη μορφή, το περιεχόμενο και άλλες λεπτομέρειες των εκθέσεων διαφάνειας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5322/MEX_23_5322_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο