Παραβάσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη εφαρμογή των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη μεταφορά της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό τους δίκαιο.

Η Ιρλανδία έθεσε σε εφαρμογή ένα πολύ μικρό μόλις μέρος των κανόνων και, ως εκ τούτου, παραπέμφθηκε και αυτή στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή πρότεινε να επιβάλει το Δικαστήριο κατ’ αποκοπή ποσό και ημερήσιες χρηματικές ποινές μέχρις ότου οι τρεις χώρες λάβουν τα αναγκαία μέτρα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4491_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο