Προστασία δεδομένων: Η Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες για τη διασφάλιση της αυστηρότερης επιβολής του ΓΚΠΔ σε διασυνοριακές υποθέσεις

GDPR Procedural Regulation

Η Επιτροπή προτείνει νέα πράξη για τον εξορθολογισμό της συνεργασίας μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ) κατά την επιβολή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων σε διασυνοριακές υποθέσεις. Ο νέος κανονισμός θα θεσπίσει συγκεκριμένους διαδικαστικούς κανόνες για τις αρχές όταν αυτές εφαρμόζουν τον ΓΚΠΔ σε υποθέσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Για παράδειγμα, θα εισαγάγει την υποχρέωση της επικεφαλής αρχής προστασίας δεδομένων να αποστέλλει «σύνοψη βασικών ζητημάτων» στις οικείες αντίστοιχες αρχές, στην οποία θα προσδιορίζει τα κύρια στοιχεία της έρευνας και τις απόψεις της σχετικά με την υπόθεση και, ως εκ τούτου, θα παρέχεται η δυνατότητα στις εν λόγω αρχές να διατυπώνουν εγκαίρως τις απόψεις τους. Η πρόταση θα συμβάλει στη μείωση των διαφωνιών και θα διευκολύνει τη συναίνεση μεταξύ των αρχών από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3609/IP_23_3609_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο