Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες: Τα κράτη μέλη εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τη βασιζόμενη σε αξίες και διαλειτουργική ψηφιακή διακυβέρνηση

Digital Public Services

Η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της διακήρυξης του Βερολίνου του 2020 για τη βασιζόμενη σε αξίες ψηφιακή διακυβέρνηση δείχνει ότι τα κράτη μέλη βελτιώνουν τον ψηφιακό γραμματισμό και την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στις δημόσιες διοικήσεις τους. Ωστόσο, πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες υπέρ της κοινωνικής συμμετοχής και της ψηφιακής ένταξης, καθώς και υπέρ της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η πρόοδος έχει σημασία, γιατί οι δίκαιες, ανοικτές και αξιόπιστες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς αποτελούν κύριους παράγοντες επιτυχούς ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας. Οι ψηφιακές και διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες έχουν καθοριστική σημασία για τη διατήρηση της ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της ΕΕ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπανούν συλλογικά περισσότερα από 48 δισ. ευρώ χρησιμοποιώντας μέσα όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για την ψηφιοποίηση και τον μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών και διοικήσεων. Η διακήρυξη του Βερολίνου, η οποία υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2020, θέτει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες στο επίκεντρο αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η προσέγγιση αυτή θα συμβάλει στην παροχή ανθρωποκεντρικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών ώστε να επιτευχθούν οι ψηφιακοί στόχοι για το 2030, οι οποίοι τέθηκαν από την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης. Επιπλέον, η ευθυγράμμιση των προσπαθειών μετασχηματισμού μεταξύ κρατών μελών θα αυξήσει την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη διαλειτουργικότητα, με μειωμένο κόστος, σύμφωνα με την προτεινόμενη πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη, την ενιαία ψηφιακή πύλη και την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3867/IP_23_3867_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο