Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»: Η απάντηση της Επιτροπής στο Συμβούλιο σχετικά με τα φυτοφάρμακα καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη να συνεχιστεί η μείωση των φυτοφαρμάκων στην ΕΕ

Farm To Fork

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει σήμερα την απάντησή της στο αίτημα του Συμβουλίου για πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η Επιτροπή με την απάντησή της επιβεβαιώνει ότι οι στόχοι μείωσης των φυτοφαρμάκων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην πρόταση κανονισμού σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δεν απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια. Το συμπέρασμα αυτό δεν μεταβάλλεται από τις αρνητικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αντιθέτως, αν δεν επιτύχουμε άμεσα τον στόχο μείωσης των φυτοφαρμάκων, αυτό θα έχει μακροπρόθεσμες και δυνητικά μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην επισιτιστική μας ασφάλεια στο μέλλον.

Τα κράτη μέλη έχουν ήδη σημειώσει ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων. Αυτό επιβεβαιώνεται στην ετήσια επικαιροποίηση των στόχων μείωσης των φυτοφαρμάκων, η οποία επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα και σύμφωνα με την οποία, έως το 2021, παρατηρήθηκε μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων κατά 33% και μείωση της χρήσης των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων κατά 21% σε επίπεδο ΕΕ. Μολονότι η ΕΕ βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη των στόχων μείωσης κατά 50% της χρήσης και του κινδύνου των χημικών και των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων έως το 2030, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες.

Στην απάντησή της προς το Συμβούλιο, η Επιτροπή προτείνει πιθανούς τρόπους για την περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς και λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τις εναλλακτικές λύσεις αντί των χημικών φυτοφαρμάκων. Η απάντηση προβλέπει τη δυνατότητα λήψης περεταίρω μέτρων ώστε να επιταχυνθεί η εισαγωγή εναλλακτικών λύσεων στην αγορά και να διατηρηθούν οι συνολικά θετικές τάσεις, καθώς και διασφαλίσεις ώστε τα χημικά και τα πιο επικίνδυνα φυτοφάρμακα να χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση. Εφαρμόζοντας με συνέπεια τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και λαμβάνοντας ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή της, όπως προβλέπεται στον κανονισμό σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι γεωργοί μπορούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από χημικά φυτοφάρμακα χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την κερδοφορία των επιχειρήσεών τους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_23_3701/MEX_23_3701_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας : https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/farm-fork-targets-progress_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο