Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών συγκεντρώσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση με την οποία καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο αναθεώρησης του εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων (στο εξής: εκτελεστικός κανονισμός) και της ανακοίνωσης για την απλοποιημένη διαδικασία.

Τον Αύγουστο του 2016, η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικασία διεξοδικής επανεξέτασης των διαδικαστικών και δικαιοδοτικών κανόνων για τις συγκεντρώσεις. Σκοπός της διαδικασίας αυτής ήταν η στόχευση και η απλοποίηση της διαδικασίας της Επιτροπής για την εξέταση των συγκεντρώσεων σε υποθέσεις που είναι απίθανο να εγείρουν προβλήματα ανταγωνισμού, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας, καθώς και η επικέντρωση των πόρων στις πιο πολύπλοκες και πιο σημαντικές υποθέσεις. Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε αξιολόγηση των διαδικαστικών και δικαιοδοτικών πτυχών των κανόνων της ΕΕ για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και δημόσια διαβούλευση για αρχική εκτίμηση επιπτώσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2806/IP_22_2806_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο