Χημικά προϊόντα: Η ΕΕ απαγορεύει τη χρήση του μολύβδου στο PVC για να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Chemicals The EU acts to protect people and the environment

Η Επιτροπή ενέκρινε μέτρα για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τις τοξικές επιπτώσεις του μολύβδου, απαγορεύοντας τη χρήση του μολύβδου σε είδη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και τη διάθεσή τους στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών. Οι ενώσεις μολύβδου χρησιμοποιούνται στο PVC, κυρίως στον κλάδο των κατασκευών, για παράδειγμα σε προφίλ παραθύρων, σε σωλήνες διαφόρων ειδών, καθώς και σε σύρματα και καλώδια.

Ο περιορισμός, ο οποίος εγκρίθηκε στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα (REACH), αναμένεται να αποτρέψει έως και 8,4 τόνους εκπομπών μολύβδου ετησίως, προς όφελος της υγείας των ανθρώπων και ιδίως των παιδιών. Θα δημιουργήσει επίσης ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των ειδών από PVC που κατασκευάζονται στην ΕΕ, τα οποία δεν περιέχουν μόλυβδο από το 2015 και μετά, και των εισαγόμενων ειδών, ορισμένα από τα οποία ενδεχομένως συνεχίζουν να περιέχουν μόλυβδο.

Τα προϊόντα που περιέχουν ανακυκλωμένο άκαμπτο PVC μπορούν να συνεχίσουν να πωλούνται και να χρησιμοποιούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να προωθηθεί η ανακύκλωση και η εξοικονόμηση 1,5 εκατομμυρίων τόνων εκπομπών CO2 ετησίως. Ωστόσο, προκειμένου η ανακύκλωση να είναι ασφαλής, τα προϊόντα αυτά πρέπει να επικαλύπτονται πλήρως από υλικά χωρίς μόλυβδο, ώστε οι άνθρωποι και το περιβάλλον να προστατεύονται από την τυχαία έκθεση στο μέταλλο αυτό.

Η πρόταση της Επιτροπής υποστηρίχθηκε από τα κράτη μέλη στην επιτροπή REACH τον Δεκέμβριο του 2022 και πέρασε επιτυχώς τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2023.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων για την εύρεση τρόπων περιορισμού της περιβαλλοντικής και της ανθρώπινης έκθεσης στον μόλυβδο, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_2582/MEX_23_2582_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο