Εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη νέα κλιματική φιλοδοξία του ΔΝΟ για το 2030, το 2040 και το 2050 και ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή η μετάβαση

Maritime transport emissions

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την αναθεώρηση της στρατηγικής του 2018 για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Η συμφωνία αποτελεί ορόσημο για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών και για τη διασφάλιση της δίκαιης συμβολής του ναυτιλιακού τομέα στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ανάλογα με το μερίδιό του 3 % στις παγκόσμιες εκπομπές. Τώρα που έχει επιτευχθεί η συμφωνία, είναι σημαντικό να αρχίσει η εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν.

Η αναθεωρημένη στρατηγική για το 2023 θέτει ως στόχο καθαρές μηδενικές εκπομπές από τα πλοία «έως ή γύρω από το 2050». Πρόκειται για σημαντική αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας σε σύγκριση με την υφιστάμενη στρατηγική για το 2018, η οποία αποσκοπούσε στη μείωση των εκπομπών από τα πλοία κατά μόλις 50 % στον ίδιο χρονικό ορίζοντα. Συμφωνήθηκε επίσης μια πορεία με ενδεικτικά σημεία ελέγχου που καθορίστηκαν για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία κατά τουλάχιστον 20 % — επιδιώκοντας 30 % — το 2030 και τουλάχιστον 70 % — επιδιώκοντας 80 % — το 2040, αμφότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλα μέρη του ΔΝΟ για την εφαρμογή μιας πορείας που συνάδει με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για τη θερμοκρασία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3745/IP_23_3745_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο