Ερωτήσεις και απαντήσεις: Αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων στην ΕΕ

Addressing critical shortages of medicines in the EU

Τι είναι τα «φάρμακα κρίσιμης σημασίας» και οι «κρίσιμες ελλείψεις» και σε τι διαφέρουν;

Τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας είναι φάρμακα για τα οποία δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση και η ανεπαρκής προσφορά των οποίων θα είχε ως αποτέλεσμα σοβαρή βλάβη ή κίνδυνο βλάβης για τους ασθενείς. Τα φάρμακα αυτά θεωρούνται απαραίτητα για τη διασφάλιση της συνέχειας της περίθαλψης, την παροχή ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη. Ένας ενωσιακός κατάλογος φαρμάκων κρίσιμης σημασίας βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της κατάρτισης και πρόκειται να δημοσιευθεί έως το τέλος του έτους.

Ως έλλειψη χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία η προσφορά ενός φαρμάκου δεν καλύπτει τη ζήτηση για το εν λόγω φάρμακο. Σε πολλές περιπτώσεις, η διαχείριση και η κάλυψη των ελλείψεων γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, για ορισμένες ελλείψεις απαιτείται συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη στενή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και των κρατών μελών, ώστε να διευθετηθεί η κατάσταση. Πρόκειται για τις λεγόμενες κρίσιμες ελλείψεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_5191/QANDA_23_5191_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο