Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη σύσταση σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και την ενίσχυση της επιβολής των ΔΔΙ

combat counterfeiting

Γιατί είναι αναγκαία η παρούσα σύσταση;
Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας, οι οποίες ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για την καινοτομία, τις επενδύσεις και την πράσινη μετάβαση στην ενιαία αγορά. Δεδομένου ότι τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης αντιπροσώπευαν σχεδόν το 6 % του συνόλου των εισαγωγών της ΕΕ το 2019, ύψους 119 δισ. EUR, ο αντίκτυπος στην οικονομία είναι σημαντικός, προκαλώντας διαταραχές στις επιχειρήσεις, αστάθεια των θέσεων εργασίας και οικονομικές απώλειες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, στην ΕΕ.

Πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, η παραποίηση/απομίμηση θέτει επίσης σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η σύσταση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των πολύπλευρων προκλήσεων ενισχύοντας την επιβολή των ΔΔΙ και την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στην ΕΕ, ενισχύοντας τις προσπάθειες όλων των σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των κατόχων δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_24_1552/QANDA_24_1552_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο