Η Επιτροπή συνιστά δράσεις για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

combat counterfeiting

Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, και για την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ). Η σύσταση, γνωστή και ως εργαλειοθήκη της ΕΕ κατά της παραποίησης/απομίμησης, αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων, των παρόχων υπηρεσιών και της επιβολής του νόμου, ενθαρρύνοντας παράλληλα τις βέλτιστες πρακτικές και τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών. Συνίσταται σε στρατηγικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθορίζοντας ειδικά εργαλεία για την αύξηση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας των εταιρειών να προστατεύουν καλύτερα τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία, μεταξύ άλλων από την κλοπή στον κυβερνοχώρο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_1551/IP_24_1551_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο