Η Επιτροπή αποστέλλει αιτήματα παροχής πληροφοριών στο TikTok και στο YouTube στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Digital Services Act package

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επισήμως αιτήματα παροχής πληροφοριών στο TikTok και στο YouTube στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή ζητεί από τις εταιρείες να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους για προστασία των ανηλίκων στο πλαίσιο του κανονισμού, τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις κινδύνου και τα μέτρα μετριασμού για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά κινδύνους για την ψυχική και τη σωματική υγεία, καθώς και σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών τους από ανηλίκους.

Το TikTok και το YouTube πρέπει να παράσχουν τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή έως τις 30 Νοεμβρίου 2023. Αφού αξιολογήσει τις απαντήσεις, η Επιτροπή θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα, που μπορεί να συνεπάγονται την επίσημη κίνηση διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών. Σε περίπτωση μη απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες με απόφασή της. Στην περίπτωση αυτή, η εκπρόθεσμη απάντηση μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Μετά τον χαρακτηρισμό τους ως πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών, το TikTok και το YouTube υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και του μετριασμού των κινδύνων που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών, και στην προστασία των ανηλίκων. Το TikTok έλαβε ήδη στις 19 Οκτωβρίου 2023 αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού και βίαιου περιεχομένου και ρητορικής μίσους, την εικαζόμενη διάδοση παραπληροφόρησης και γενικές πτυχές σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5663/MEX_23_5663_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο