Η Επιτροπή αποστέλλει κοινοποίηση αιτιάσεων σε έξι εταιρείες και σε μία εμπορική ένωση για την υπόθεση του καρτέλ μπαταριών εκκίνησης αυτοκινήτων

Automotive starter battery cartel case

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους κατασκευαστές μπαταριών εκκίνησης αυτοκινήτων Banner, Clarios (πρώην JC Autobatterie), Exide, FET (και την προκάτοχό της Elettra), και Rombat, καθώς και την εμπορική ένωση Eurobat και την εταιρεία Kellen, πάροχο υπηρεσιών της Eurobat, σχετικά με την προκαταρκτική της άποψη ότι έχουν παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ μέσω αθέμιτων συμπράξεων, οι οποίες αποσκοπούσαν στην αύξηση των τιμών των μπαταριών εκκίνησης αυτοκινήτων που πωλούνται σε παραγωγούς αυτοκινήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»).

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι, μεταξύ του 2004 και του 2017, οι πέντε κατασκευαστές μπαταριών εκκίνησης δημιούργησαν, δημοσίευσαν και συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν νέους δείκτες στις διαπραγματεύσεις τους για τις τιμές με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων (το λεγόμενο «σύστημα πριμοδότησης Eurobat»). Σκοπός αυτής της εικαζόμενης συμπεριφοράς ήταν να καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό η τελική τιμή των μπαταριών. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της για το γεγονός ότι η εμπορική ένωση Eurobat και η εταιρεία Kellen, πάροχος των υπηρεσιών της Eurobat, γνώριζαν την εικαζόμενη συμπεριφορά και συνέβαλαν ενεργά σε αυτήν, βοηθώντας τους κατασκευαστές μπαταριών να δημιουργήσουν και να θέσουν σε λειτουργία το σύστημα πριμοδότησης Eurobat.

Εάν επιβεβαιωθεί η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής, η συμπεριφορά αυτή συνιστά παραβίαση του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και του άρθρου 53 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ, τα οποία απαγορεύουν τις συμπράξεις και άλλες περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές. Η αποστολή της κοινοποίησης αιτιάσεων δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Ο Επίτροπος κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, αρμόδιος για την Πολιτική Ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Για να είναι αποτελεσματικός ο ανταγωνισμός, πρέπει οι οικονομικοί φορείς να ενεργούν και να καθορίζουν τις τιμές τους ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Εκφράζουμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι οι προμηθευτές μπαταριών περιόρισαν τον ανταγωνισμό ως προς τις τιμές, ζημιώνοντας έτσι τους πελάτες τους, εν προκειμένω τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, και, εν τέλει, τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Οι αποδέκτες της κοινοποίησης αιτιάσεων έχουν πλέον τη δυνατότητα να απαντήσουν στις αιτιάσεις μας.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_23_6203/MEX_23_6203_EN.pdf

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_6146/IP_23_6146_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο